Prośba do osób uczących NVC

Guidelines for Sharing NVC: For Those Who Are Not CNVC Certified Trainers
When you experience the contributions that Nonviolent Communication (NVC) has made to your life, it is often the next step to want to share what you have learned with others. Indeed it is our dream that through our efforts together, all people and organizational structures will deepen in their capacity to relate peacefully and serve life more fully.  We welcome everyone’s participation in spreading the dream about thevision of NVC and we want to inspire you to share authentically and creatively from your heart. The following questions are often asked by individuals who want to share their understanding of NVC with  individuals, groups, and organizations.

Wskazówki dotyczące dzielenia się metodą Porozumienia bez Przemocy (NVC): Dla tych, którzy nie są Certyfikowanymi Trenerami Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC)
Kiedy doświadczasz wkładu jaki Porozumienie bez Przemocy wniosło w twoje życie, to często następnym krokiem jest chęć dzielenia się  tym z innymi. Jest to naszym marzeniem, by dzięki naszym wspólnym działaniom, wszyscy ludzie i organizacje pogłębiały swoją zdolność do pokojowych realcji i pełniejszego służenia życiu. Mile widzimy uczestnictwo każdej osoby w realizowaniu tego marzenia Porozumienia bez Przemocy (NVC) i chcemy inspirować was do dzielenia się autentycznego i kreatywnego, płynącego z waszych serc.
Poniższe pytania są często zadawane przez osoby, które chcą się dzielić swoim rozumieniemPorozumienia bez Przemocy (NVC) z innymi osobami prywatnymi, grupami i organizacjami.

Why am I starting to see NVC, CNVC and similar terms in italics?
With the recent revision of the CNVC Trainers Agreement and clarification of our trademark agreements, we have become aware that we would like to set our trademarked terms apart from surrounding text for identification, clarity and branding purposes. An easy and effective way to do this is through the use of  italics. We request that you consider adopting this strategy in your promotion materials, website, etc, when mentioning the trademarked terms (listed below). Other options for setting apart the trademarked terms are: bold type, capital letters, underscoring, or quotation marks.

Dlaczego widzę skróty NVC, CNVC pisane kursywą?
Przy ostatniej rewizji Umowy trenerskiej Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC) i uściślaniu umowy dotyczącej znaku firmowego uświadomiliśmy sobie, że chcemy odróżnić nasz znak firmowy od otaczającego tekstu, dla identyfikacji, jasności i celów firmy. Łatwym i efektywnym sposobem jest użycie pisma pochyłego. Prosimy, abyście wzieli pod uwagę zaadoptowanie tej strategii w waszych materiałach promocyjnych, stronach internetowych itd. wspominając nasze nazwy firmowe (lista poniżej). Innymi opcjami wyszczególnienia naszych nazw firmowych są: wytłuszczenie, wielkie litery, podkreślenie  i cudzysłów.

If you want to encourage anyone to share NVC, why do you create CNVC Certified Trainers?
Our intention is to encourage people to pass on their valuable learning in ways that are meaningful to them. We promote the teaching of NVC through our trainer certification program because we value being able to protect the integrity of NVC as a body of teaching. We aim to do this by fostering a community of CNVC Certified Trainers who have the shared experience of the CNVC certification process. Through the certification process, we develop a relationship with and trust CNVC Certified Trainers to communicate the purposes and the intent ofNonviolent Communication in an accurate, thorough, consistent and reliableway.  CNVCCertified Trainers are asked to stay in community with CNVC and other CNVC Certified Trainers, and to make a yearly commitment to support the work and mission of CNVC, along with other agreements that can be found in the CNVC Trainer Agreement. A revised version of the CNVC Trainer  Agreement will be available later this year and made publically available for shared understanding.

Jeśli chcecie zachęcić wszystkich do dzielenia się ideą Porozumienia bez Przemocy (NVC), dlaczego tworzycie Licencjonowanych Trenerów Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC)?
Naszą intencją jest zachęcić ludzi do korzystania z takich metod uczenia, które są dla nich znaczące. Promujemy uczenie Porozumienia bez Przemocy (NVC) w programie certyfikacyjnym dla trenerów, ponieważ chcemy zachować integralność Porozumienia bez Przemocy (NVC) jako metody. Zamierzamy to uczynić poprzez tworzenie społeczności certyfikowanych trenerów Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC), którzy mają za sobą wspólne doświadczenia procesu certyfikacyjnego Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC). Poprzez ten proces certyfikacji budujemy relacje i ufność, że licencjonowani trenerzy będą przekazywać cele i intencje Porozumienia bez Przemocy (NVC) we właściwy, skrupulatny, spójny i wiarygodny sposób. Licencjonowani trenerzy Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC) są proszeni o pozostanie we wspólnocie z Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC) i innymi Licencjonowanymi Trenerami oraz o  podjęcie rocznego zobowiązania do wspierania pracy i misji CNVC, w zgodzie z innymi ustaleniami, które znajdują się w Umowie Trenerskiej Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC). Umowa Trenerska Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC)  będzie ogólnie dostępna nieco poźniej w tym roku.

So anyone can share their own experiences regarding NVC?
Yes! We appreciate you sharing from your experiences and clarifying that your experience is based on your  own understanding of Nonviolent Communication.  When you share your experiences using any of the trademarked terms listed below, we request that you acknowledge Marshall B. Rosenberg and mention local or regional NVC organizations and CNVC Certified Trainers, as well as provide CNVC contact information, www.cnvc.org.

Tak więc, czy każdy może dzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi NVC?
Tak! Jesteśmy wdzięczni za to, że dzielicie się własnymi doświadczeniami i mówicie, że opierają się one na waszym własnym rozumieniu Porozumienia bez Przemocy (NVC). Jeśli dzielicie się doświadczeniami używając któregoś ze znaków firmowych  z listy zamieszczonej poniżej, oczekujemy, że poinformujesz o  Marshallu B. Rosenbergu, lokalnych lub regionalnych organizacjach Porozumienia bez Przemocy (NVC) i Licencjonowanych Trenerach Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC), a także dostarczysz informacji kontaktowych o stronie www.cnvc.org

Can we advertise or set up formal meetings regarding Nonviolent Communication?
If you are sharing your NVC experiences through a presentation such as a workshop or practice group, we request that you refrain from using the following terms in the headings, titles, or subtitles of your workshops, materials or media promoting your work such as business cards, brochures, email addresses or internet domain names, as these terms are legally protected trademarks, owned or licensed to CNVC. However, feel free to use these terms as you share NVC, and in the body of your materials or media promoting your work. We have heard requests to create a list of alternative names and/or titles for use by those who are not CNVC Certified Trainers. We would like to support you in your creativity, choice, and freedom to find titles that describe your intent and your own personal focus; we feel that creating a specific list of alternatives might be more limiting than supportive. Instead, we encourage you to be as creative as possible, and we are reminded that there are so many other ways to express the beauty that NVC can bring to our lives.

The trademarked terms include:

 •  NONVIOLENT COMMUNICATION (POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY)
 • NVC (PBP)
 • NONVIOLENT COMMUNICATION A LANGUAGE OF LIFE (POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY JĘZYK ZYCIA)
 • THE CENTER FOR NONVIOLENT COMMUNICATION (CENTRUM POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY)
 • CNVC (CPBP)
 • The stylized mark (logo) as registered with the USPTO (reg. no. 2460893):

Czy można ogłaszać i organizować formalne spotkania dotyczące Porozumienia bez Przemocy?
Jeżeli dzielisz się swoimi doświadczeniami dotyczącymi Porozumienia bez Przemocy (NVC)w czasie warsztatów lub grupy trenigowej oczekujemy, że nie będziesz używać znaków firmowych w nagłówkach, tytułach, podtytułach swojego warsztatu, materiałach i mediach promujących twoja oferte, takich jak wiztytówki, broszury, adres mailowy, nazwy  domen internetowych, jako że te nazwy są prawnie zastrzeżone, przypisane do Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC).   Natomiast możesz używać tych nazw kiedy dzielisz się informacjami o Porozumieniu bez Przemocy, oraz w zasadniczej częsci materiału czy mediów promujących twoją pracę.  Dostaliśmy też prośbę o podanie listy alternatywnych nazw i/lub tytułów, których mogą używać ci, którzy nie są Certyfikowanymi Trenerami. Chcemy was wspierać w waszej kreatywności, wyborach i swobodzie znajdowania nazw, które odzwierciedlają wasze intencje i osobiste nastawienie, uważamy, że tworzenie szczegółowej listy alternatyw może byc bardziej ograniczające niż wspierające. W zamian, zachęcamy was do bycia kreatywnymi  na ile to możliwe, przypominamy, że jest niezmiernie wiele sposobów na wyrażenie tego piękna, które NVC może wnieść do naszego życia.

Zastrzeżone znaki firmowe obejmują następujące nazwy (pisane kursywą):

 • NONVIOLENT COMMUNICATION (POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY)
 • NVC (PBP)
 • NONVIOLENT COMMUNICATION A LANGUAGE OF LIFE (POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY JĘZYK ZYCIA)
 • THE CENTER FOR NONVIOLENT COMMUNICATION (CENTRUM POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY)
 • CNVC (CPBP)
 • The stylized mark (logo) as registered with the USPTO (reg. no. 2460893): (stylizowany znak (logo) w postaci zarejestrowanej w USPTO (nr. 2460893)

PLEASE NOTE THIS UPDATE
The following terms are trademarked, but we would like you to continue to use them in pursuit of our shared dream. These terms can be used in the headings, titles, and subtitles of your workshops, or any materials or  media promoting your work such as business cards, brochures, and email addresses or internet domain names, with the understanding that the terms will only be identified in connection to Nonviolent Communication. We value using these trademarks to aid consumers who depend upon the Center or Dr.  Rosenberg’s products and services, and to help prevent the marks from losing their distinctiveness and  becoming generic. We hope your support of these requests will mutually benefit CNVC and your own goals for the sharing of NVC in the world:

 •  COMPASSIONATE COMMUNICATION
 • GIRAFFE LANGUAGE

Proszę wziąć pod uwagę uaktualnienie
Poniższe określenia są znakami firmowymi, ale chcemy ażebyście mogli ich nadal używać do realizacji naszego wspólnego marzenia.  Te określenia mogą być używane w nagłówkach, tytułach, podtytułach, napisach waszych warsztatów, oraz materiałach promocyjnych takich jak wiztytówki, broszury, adresy mailowe, nazwy domen z zastrzeżeniem, że będą one używane jako terminy bezpośrednio powiązane i identyfikowane z Porozumieniem bez Przemocy (NVC). Cenimy używanie tych znaków firmowych jako pomocne dla klientów korzystających z produktów i usług Centrum dra Rosenberga, a także ażeby nie przestały być charakterystyczne i nie stały się pospolite. Mamy nadzieję, że wasze wsparcie tych oczekiwań przyniesie obopólną korzyść Centrum Porozumienia bez Przemocy (CVNC) i waszym własnym celom dzielenia się Porozumienia bez Przemocy ideą (NVC) w świecie:

 • COMPASSIONATE COMMUNICATION (Komunikacja Współczucia)
 • GIRAFFE LANGUAGE (Język Żyrafy)

Can we say that we are “NVC trainers”?
CNVC Certified Trainers are identified as being sponsored by CNVC though use of the term  “CNVC Certified Trainer” which signifies their connection with CNVC.  In order to avoid any confusion regarding sponsorship, we request that you use terms that are free of the implication of certification or sponsorship by CNVC or any of the first set of trademarked terms listed above on any media or materials such as business cards, brochures, email addresses and website names. (For example, please do not use „NVC trainer,” “NVC mediator,” “NVCfacilitator” or any similar terms). We request that you inform those that you share your NVCexperiences with that you are not certified by CNVC as a trainer; however, feel free to provide information about your own work, NVC training, and life experiences.

Czy możemy mówić, że jestesmy trenerami NVC?
Licencjonowani terapeuci Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC) to ci, którzy są wspierani przez Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC) choć stosowanie określenia Licencjonowany Trener CNVC oznacza, że mają oni powiązanie z CNVC. Ażeby uniknąć pomieszania dotyczącego patronatu, oczekujemy, że będziecie uzywać określeń wolnych od skojarzeń z licencją czy wsparciem przez Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC) oraz pierwszego zestawu określeń firmowych wymienionych powyżej w medaich i materiałach  takich jak wizytówki, broszury, adresy mealiowe, nazwy domen. ( Na przykład, prosimy nie używać “trener Porozumienia bez Przemocy (NVC)”, “mediator Porozumienia bez Przemocy (NVC)”, “facylitator Porozumienia bez Przemocy  (NVC)”  i innych podobnych sformułowań). Oczekujemy, że poinformujesz tych, z którymi dzielisz się doświadczeniami związanymi zNVC, że nie posiadasz licencji trenera Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC), jednakże masz prawo do przekazywania informacji na temat swojej pracy, treningówPorozumienia bez Przemocy (NVC) i życiowych doświadczeń.

What about using the giraffe image?
The giraffe image can be a powerful metaphor, and can be used to great effect in your sharing of NVC and in promotional materials. You are free to use the image and term giraffe in all materials, with the clear intent that the integrity of NVC is respected. Feel free to use the image, word, and puppets as an effective tool in your sharing of NVC.

A jeśli chodzi o używanie obrazka żyrafy?
Obrazek żyrafy może być nośną metaforą i może być używany do zwiększenia efektu uczeniaPorozumienia bez Przemocy (NVC) oraz w materiałach promocyjnych. Macie prawo korzystać z obrazka i terminu żyrafa we wszystkich materiałach jeżeli zachowana jest idea Porozumienia bez Przemocy (NVC). Możecie używać wszystkich obrazów, słów, pacynek jako skutecznych narzędzi dzielenia się metodą Porozumienia bez Przemocy (NVC).

Is that all? Do you want any financial return from my workshops?
We would enjoy receiving a donation from you as an expression of the giving and receiving spirit in which  we hope you are sharing your NVC experience.  (CNVC certified trainers offer 10% of their training-based income.)  These funds support CNVC in its mission to make NVCavailable throughout the world.

Czy to wszystko? Czy chcecie części wpływów z moich warsztatów?
Chętnie przyjmujemy wasze darowizny jako wyraz idei dawania i brania w zgodzie, z którą jak mamy nadzieje, uczycie Porozumienia bez Przemocy (NVC). (Licencjonowania trenerzy CNVC przekazują 10% swojego dochodu z treningów). Te fundusze wspierają Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC) w jego misji udostępniania Porozumienia bez Przemocy (NVC)  na świecie.

May I share materials produced by CNVC or CNVC trainers when I do presentations?
CNVC materials are copyrighted. Please engage in a dialogue with CNVC before using these materials. Most materials are produced for specific types of training, and we find that the clarity and integrity of these materials are best received when offered within the context for which they were developed. To use materials created by an individual, please check with that person first.  If you produce your own materials, rather than entitling them “Nonviolent Communication,” please be creative and use a different title.  You can refer to “Nonviolent Communication” as you share your experiences, indicating the materials and content are “based on the work of Marshall B. Rosenberg and the Center for Nonviolent Communication, www.cnvc.org.”

If you still have questions, we will do our best to answer them.  If you have needs that would not be met by agreeing to these guidelines, please contact the CNVC office for further dialogue before you or your group proceeds outside these guidelines. We look forward to working with you in our quest to create a more peaceful world.

Czy mogę rozdawać materiały przygotowane przez Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC) lub trenerów Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC) w czasie moich prezentacji?
Materiały Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC) są strzeżone prawem autorskim. Proszę nawiązać kontakt z Centrum Porozumienia bez Przemocy (CNVC)  zanim zaczniesz ich używać.  Większość materiałów przygotowana jest na specyficzne rodzaje treningów i zauwazamy, że jasność oraz intergralność tych materiałów jest najlepsza w kontekście dla którego zostały stworzone. Ażeby używać materiałów stworzonych przez kogoś, skontaktuj się najpierw z tą osobą. Jeśli tworzysz własne materiały  zamiast nadawać im tytuł Porozumienie bez Przemocy (NVC), prosimy bądź twórczy i użyj innego tytułu. Możesz odnosić się doPorozumienia bez Przemocy (NVC) gdy dzielisz się swoimi doświadczeniami, wskazując, że materiały i treść są „oparte na pracy Marshalla B. Rosenberga i Centrum Porozumienia bez Przemocy www.cnvc.org.”

Jeśli nadal masz więcej pytań postaramy się na nie odpowiedzieć. Jeśli masz potrzeby, które nie będą zaspokojone, gdy będziesz postępował zgodnie z tymi wskazówkami, prosimy o kontakt z biurem CNVC i rozmowę, zanim ty lub twoja grupa zaczniecie działać wbrew naszym wskazaniom.

Cieszymy się, że możemy razem pracować, ażeby tworzyć spokojniejszy świat.

–Margo Pair, Administrative Director
The Center for Nonviolent Communication
(Margo Pair, Dyrektor Administracyjny, Centrum Porozumienia bez Przemocy)

November 15, 2010
15 listopad, 2010 r.

tłum. AJM